Photos of Yamaboko Junko

July 17, 2001

To see the route map of Yamaboko-junko parade, click HERE.

Naginata-boko Toro-yama
Kanko-boko Hosho-yama
Kikusui-boko Tsuki-boko
Shijokasa-boko Niwatori-boko
Fune-boko Jomyo-yama