Plan of Ginkaku-ji (Jisho-ji) temple complex

NOTE: Darker green denotes higher ground.

Click where you want to see a photo. Click browser's back button to return to this page.

Plan of Ginkaku-ji Ochanoi Sengetsu-sen falls Togu-do Hojo Ginsha-an Kuri Kogetsu-dai Ginkaku Ginkaku-ji Gaki Kinkyo-chi pond Lookout