Layout of Kinkyo-chi pond of Ginkaku-ji

Click where you want to see a photo. Click browser's back button to return to this page.

Sengetsu-sen falls Senkei-kyo bridge Zazen-seki Ouchi ishi Hakkaku-to Senshu-kyo bridge Togu-do Ginsha-dan Kuri Kogetsu-dai Sen'nin-su island Takkin-kyo Uki-ishi and Bunkai-kyo bridge Hokuto-seki Hachiman-sha shrine Ginkaku Geisen-kyo bridge