Hakkaku-to island
Hakkaku-to or Hakutsuru-jima (both mean "White Crane island") and stone bridges over Kinkyo-chi pond looked from Togu-do building.
November 18, 2007