Sanzon-seki
Sanzon-seki (Buddhist trinity stones) attached to Hakkaku-to island.
April 16, 2011