Ginkakuji-gaki
Ginkakuji-gaki, a bamboo fence unique to Ginkaku-ji.
February, 2011