Chozu-bachi
In the middle is Ginkakuji-gata chozubachi, or Ginkaku-ji type wash basin.
November 18, 2007