Shoho-ji temple

March 30, 2003

The gate of Shoho-ji. A garden of Shoho-ji.
Shoho-ji.