Close-up Map of Arashiyama & Sagano, Kyoto

Click a name of a landmark on the map to see photos.

: Buddhist Temples, : Shinto Shrine, : Bus Stops

Map of Sagano and Arashiyama Jikishi-an temple Daikaku-ji temple Seiryo-ji temple Hokyo-in temple Rakushi-sha hermiyage Nonomiya-jinja shrine Daihi-kaku temple Jojakko-ji temple Nison-in temple Takiguchi-dera temple Gio-ji temple Adashino-nenbutsu-ji temple Otagi-nenbutsu-ji temple