San-no-mine, the third peak. Uka-no-Mitama-no-Okami was enshrined here in Shita-no-Yashiro. Shiragiku-Okami is now worshipped here.
November 27, 2008