Yasaka-jinja shrine

Yasaka-jinja shrine.
August 24, 2002

Previous (Return to List) Next