Chokushi-mon gate of Nanzen-ji

Chokushi-mon gate that was given to the temple by Empress Meisho in 1641.
June 24, 2009