A room in Kuri building of Nanzen-ji

A room in Kuri building. Shishiodoshi (sozu) is seen in the garden.
November 26, 2000