Local Map of Higashiyama (north),
Okazaki (Heian-jingu) and Yoshida

Map of Kyoto

Small map of Kyoto


Click a name of a landmark on the map to see photos.

: Buddhist Temples, : Shinto Shrine

Local map of Higashiyama (north), Kyoto Map of Higashiyama (middle) Ginkaku-ji temple Map of Gosho and Nijo-jo Honen-in temple Anraku-ji temple Eikan-do Biwako-sosui canal Murinan Tetsugaku-no-michi path Yoshida-jinja shrine Shin'nyo-do temple Konkaikomyo-ji Heian-jingu shrine