Plan of Katsura-Rikyu, an imperial villa

: The entrance, : Miyuki-Michi (Lane for the Emperor), : Miyuki-mon gate

: Omote-mon, the Main Gate, : Soto Koshikake (a waiting place)

: Sotetsu-yama (a hill of cycads), : Suhama, : Ama-no-Hashidate

: Shirakawa-bashi, : Shokin-tei, : Yotsukoshikake (Four Benches)

: Shoka-tei, : Onrin-do, : Shoi-ken, : Geppa-ro, : Ko-Shoin

: Chu-Shoin, : Gakki-no-ma, : Shin-Goten, : Rest House

: Tour route

Ground plan of Katsura-Rikyu