Bus stops near Kinkaku-ji temple

NOTE:  a bus stop denotes a bus stop.

Bus stops near Kinkaku-ji Plan of Kinkaku-ji