Layout of Kyoko-chi pond of Kinkaku-ji

Click where you want to see a photo. Click browser's back button to return to this page.

plan_of_kyokochi Sosei Kinkaku Dekame-jima Irikame-jima Ashihara-jima Hosokawa-ishi Tsuru-jima and Kame-jima Hatakeyamaq-ishi Kusenhakkai-seki Akamatsu-ishi Yodomari-ishi Awaji-shima The southernmost islet