Shiro shoin
Shiro-Shoin of Ninna-ji.
March 13, 2010